Mentions légales

Wij heten u van harte welkom op de COPPER BRANCH website.

Het gebruik van deze site impliceert de volledige aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving en algemene gebruiksvoorwaarden. Zij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Wij nodigen u dan ook uit om ze regelmatig te raadplegen.

Deze wettelijke kennisgeving met betrekking tot de website die toegankelijk is op het volgende URL-adres https://copperbranch.nl (hierna “de Site” genoemd) luidt als volgt:

Site-editor

De uitgever van de Site is de eigenaar van de Site. Het is de volgende persoon: Evereco, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 2 662 900 euro

Maatschappelijke zetel: 103 rue La Fayette 75010 Parijs

Parijs Handels- en Vennootschapsregister: 339 592 685 Intracommunautair BTW-nummer: FR65339592685 Verantwoordelijke publicatie: Nicolas RICHE Contact: Telefoon: 01 44 51 60 00 E-mail: contact@copperbranch.fr

Website host

De gastheer van de Site is O2SWITCH, SARL met een kapitaal van 100 000€, Siret : 510 909 807 00024 in het RCS van Clermont Ferrand, .

Telecomoperator verklaard door ARCEP
09/2989 – AS50474

O2switch is een bedrijf van de Zohey groep
SAS met een kapitaal van 8 000 000€.

Voorwaarden voor het gebruik van de Site

Het doel van de Site is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het merk COPPERBRANCH.

De eigenaar van de Site spant zich in om de informatie op de Site zo accuraat mogelijk te laten zijn.

Zij kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haarzelf dan wel aan derde partners die deze informatie verstrekken.

Alle op de Site verstrekte informatie wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet volledig en is aan wijzigingen onderhevig.

Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

Beperking van de aansprakelijkheid

De Site is normaal gezien 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor de gebruikers, behalve in geval van al dan niet geplande onderbreking, voor onderhoudsdoeleinden of in geval van overmacht. De Site-eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de toegang tot de Site of uit storingen in het gebruik ervan. De eigenaar van de Site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor typografische fouten of onnauwkeurigheden op de Site, noch voor enige schade geleden ten gevolge van het gebruik ervan. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor zijn apparatuur en het gebruik daarvan, en alleen hij draagt de directe of indirecte kosten die voortvloeien uit zijn aansluiting op het Internet. De gebruiker van de Site verbindt zich ertoe deze te bezoeken met recente apparatuur, vrij van virussen en met een browser van de laatste generatie die is bijgewerkt.

Intellectuele eigendom en namaak

De eigenaar van de Site is de houder van de intellectuele eigendomsrechten of beschikt over de gebruiksrechten van alle elementen die toegankelijk zijn op de Site, met name de teksten, tekeningen, afbeeldingen, grafieken, logo, iconen, geluiden, kleurcodes, software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, gehele of gedeeltelijke aanpassing van de elementen van de Site, ongeacht het gebruikte middel of procédé, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming op het e-mailadres: contact@copperbranch.fr. Elk ongeoorloofd gebruik van de Site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hyperlinks

De Site bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, met name die van partners. De eigenaar van de Site heeft de nodige autorisaties om deze links te gebruiken. De eigenaar van de Site heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de sites van derden die hij bezoekt te controleren en wijst derhalve elke aansprakelijkheid af met betrekking tot eventuele ongeoorloofde inhoud die deze sites zouden kunnen bevatten en, meer in het algemeen, voor elke directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elk geschil in verband met het gebruik van de Site is onderworpen aan het Franse recht. De gebruiker en de eigenaar van de Site komen overeen om elk geschil in verband met het gebruik van de Site te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Elk geschil kan eerst worden voorgelegd aan de Commission Médiation Franchise Consommation, 29 Boulevard de Courcelles 75008 Paris, mediation-franchise-consommateurs@franchise-fff.com, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.611-1 en volgende van het Franse Wetboek van Consumentenrecht.