Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens

Dit handvest voor de bescherming van persoonsgegevens en het beheer van cookies beschrijft het beleid van de Vennootschap EVERECO, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 3000 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is 103 rue La Fayette 75010 Parijs ingeschreven in het RCS van Parijs onder het nummer 888 484 847, op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het verzamelen van persoonsgegevens en cookies.

Het is van toepassing op gegevens die verzameld worden op de COPPER BRANCH website (hierna “de Website” of “de Site” genoemd).

Het doel van dit handvest is u te informeren :

over de middelen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen, met strikte inachtneming van uw rechten,
over de gegevens die op onze Site kunnen worden verzameld,
over het gebruik dat van de verzamelde gegevens kan worden gemaakt en de rechten die u op deze gegevens hebt.
De maatschappij EVERECO preciseert in dit handvest en/of bij elke vraag naar persoonsgegevens de doeleinden van de verwerking, alsook de middelen voor elke bewerking (verzamelen, registreren, wijzigen…).

Het bedrijf EVERECO verbindt zich ertoe :

de naleving van de beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen,
de personen te informeren over het bestaan van hun recht van toegang, rectificatie en verzet,
om de wettelijke en/of reglementaire formaliteiten te vervullen.
Wij informeren u dat wij ons bij het verzamelen en beheren van uw persoonsgegevens houden aan de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd en in de huidige versie, alsmede aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 27 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, en aan de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving.

Gegevensbescherming

 1. Definitie en aard van persoonsgegevens
  Wanneer u onze website gebruikt, en via onze website, kunnen wij persoonlijke gegevens verzamelen, die ons worden meegedeeld wanneer :

  u vult een informatieformulier in om te solliciteren naar een positie bij ons als franchisenemer in de rubriek “Franchise”;
  u neemt contact op met onze klantendienst in de rubriek “Contact
  Onder “persoonsgegevens” verstaan wij alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren (door informatie te groeperen), zoals namen, voornamen, pseudoniem, geboortedatum, foto, post- en e-mailadressen, telefoonnummers, beroep, opleiding, diploma’s, loopbaan en beroepservaring, gegevens met betrekking tot uw transacties op de site, gegevens over uw aankopen, bankgegevens, enz.

  Recht op toegang, rectificatie, wissen, portabiliteit en verzet tegen verwerking
  Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “informatique et libertés”, alsmede de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 27 april 2016 door het Europees Parlement is aangenomen, beschikt u over een recht van toegang, rectificatie, verwijdering, portabiliteit en verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking voor doeleinden van klantenwerving, met name commerciële.

  U kunt uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens op twee manieren uitoefenen. Ofwel door :

  stuur ons een e-mail naar contact@copperbranch.fr;
  ons per post te schrijven op het volgende adres: EVERECO, COPPER BRANCH, juridische dienst, 103 rue La Fayette, 75010 PARIJS.
  In beide gevallen dient u uw aanvraag te ondertekenen en ons met de post een identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart of paspoort) toe te zenden dat uw handtekening draagt.

  Beheer van persoonsgegevens door EVERECO

  3.1 Wijze van gegevensverzameling

  Wanneer u de COPPER BRANCH website doorbladert en om u de daarop aangeboden diensten te kunnen aanbieden, is het mogelijk dat wij persoonlijke gegevens over u moeten verzamelen. Vóór elke inzameling van persoonsgegevens vragen wij uw toestemming door middel van een in te vullen formulier en een aan te kruisen vakje na kennisneming van dit Handvest voor gegevensbescherming.

  3.2 Doel van de gegevensverzameling

  Uw persoonsgegevens worden verzameld voor een of meer van de volgende doeleinden:

  De follow-up van de klantenrelaties te verzekeren, met name bij het beheer van uw klachten en verzoeken;
  Voor online ingediende sollicitaties, om uw sollicitatie te bestuderen en om contact met u te kunnen opnemen indien zich een gelegenheid voordoet in ons netwerk of indien er een vacature vrijkomt of wordt gecreëerd in ons bedrijf;
  op basis van uw toestemming, om u nieuwsbrieven, bulletins en promotionele aanbiedingen te sturen om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen;
  Uw inschrijvingen en uitschrijvingen voor nieuwsbrieven en tevredenheidsenquêtes beheren;
  Maak je kans op cadeaus via prijsvragen;
  Het opstellen van rapporten, commerciële statistieken, markt- en gedragsstudies, met name om onze producten te verbeteren en zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen door u producten aan te bieden die aan uw behoeften zijn aangepast;
  om uw verzoeken om toegang tot, rectificatie van en verzet tegen uw gegevens te behandelen;
  Om uw gegevens te bewaren in wettelijke documenten overeenkomstig de boekhoudkundige normen, gedurende de wettelijke periode die nodig is, om zo nodig te kunnen ingaan op verzoeken van belastingdiensten en sociale organisaties.
  Wij verbinden ons ertoe uw gegevens te verzamelen door ons te beperken tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de beoogde behandeling, teneinde uw verzoeken te kunnen behandelen en u de diensten te kunnen aanbieden die op onze internetsite worden voorgesteld.

  3.3 Bewaring van gegevens

  De persoonsgegevens die wij verzamelen, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld, en niet langer dan 3 jaar na de datum van verzameling.

  Na afloop van deze periode, zodra de verzamelde gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij werden verzameld:

  verbinden wij ons ertoe opnieuw contact met u op te nemen om na te gaan of u al dan niet commerciële uitnodigingen wenst te blijven ontvangen;
  zo niet, dan worden de gegevens gearchiveerd en geanonimiseerd of vernietigd.
  U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, aangezien u beschikt over een recht van toegang, rectificatie, uitwissing en verzet, zoals hierboven uiteengezet.

  3.4 Ontvanger van de gegevens

  De over u verzamelde persoonsgegevens zijn bestemd voor de onderneming EVERECO en haar dochterondernemingen.

  Om de bovenvermelde behandelingen uit te voeren, zijn wij ertoe gehouden uw gegevens te delen, door toegang te verlenen aan daartoe gemachtigd en naar behoren gemachtigd personeel, namelijk:

  onze IT-dienstverleners ;
  onze marketing dienstverleners;
  onze interne afdelingen, namelijk de juridische, financiële, ontwikkelings-, aankoop- en marketingafdelingen.
  Deze gegevens kunnen met name worden gedeeld met onze interne dienstverleners of afdelingen voor de verwerking van creditcards, hosting van websites, bezorging van e-mail en post, tracering, levering van producten en diensten, analytische diensten, of de uitvoering van academisch onderzoek. Andere dienstverleners helpen ons, met uw toestemming, waar vereist door de toepasselijke wetgeving, om promoties en speciale aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn te evalueren, te ontwikkelen en aan u aan te bieden, om wedstrijden, sweepstakes en evenementen te beheren, of voor andere promotionele doeleinden.

  Het is niet de bedoeling dat de gegevens die wij over u verzamelen, buiten de Europese Unie worden gebracht. Mocht dit toch het geval zijn, dan garanderen wij dat indien uw gegevens worden doorgegeven naar het buitenland, en met name naar landen buiten de Europese Unie, wij alle passende maatregelen zullen treffen om een toereikend beschermingsniveau voor uw gegevens te waarborgen, zoals

  Verhuizen naar zogenaamde “veilige” landen, d.w.z. landen die een hoog niveau van bescherming van uw gegevens bieden;
  het vragen van de nodige toestemmingen aan de controle-instantie voordat er gegevens worden verzameld, indien de controle-instantie dit naar gelang van het land vereist;
  het verkrijgen van veiligheids- en vertrouwelijkheidsgaranties van onderaannemers, bijvoorbeeld door strikte contractuele clausules op te leggen, zich de mogelijkheid voor te behouden hen regelmatig te controleren en audits uit te voeren.
  Beveiliging en vertrouwelijkheid van verzamelde persoonsgegevens
  De veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, zijn voor ons een prioriteit.

  Wij zien er immers op toe alle technische en organisatorische maatregelen te treffen die nuttig zijn gelet op de aard van de persoonsgegevens die u ons meedeelt en de risico’s die de behandeling ervan met zich meebrengt.

  Dit om de veiligheid van uw persoonsgegevens te vrijwaren en met name om te voorkomen dat deze worden vervormd, vernietigd, beschadigd of toegankelijk worden gemaakt voor onbevoegde derden. De veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens hangen ook af van de goede praktijken van eenieder. Zo verzoeken wij u om uw login en uw paswoord niet aan derden mee te delen, om uw profiel en uw klantenrekening systematisch af te sluiten (vooral in het geval van gekoppelde rekeningen), om uw browservenster aan het einde van uw sessie te sluiten, vooral als u het internet opgaat vanaf een computer die met andere personen wordt gedeeld, en om uw login en uw paswoord niet in uw browser op te slaan. Dit zal voorkomen dat andere gebruikers toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie.

Beleid inzake cookiebeheer

De term “cookies” dekt alle sporen die worden achtergelaten wanneer u een website bezoekt, een e-mail leest, een softwareprogramma gebruikt of een mobiele applicatie, in het bijzonder. Het is een tekstbestand dat de site die u bezoekt, op uw harde schijf of in het geheugen van uw browser opslaat. Een cookie laat uw computer toe verschillende technische gegevens op te slaan die een algemene controle mogelijk maken van de toegang van het publiek tot onze sites (aantal bezoeken, frequentie van blootstelling aan een reclamebanner, verbinding met andere sites, …) of de personalisering van de weergegeven pagina’s met het oog op uw toekomstige interacties met deze site.

Wanneer u op onze Site surft, kan informatie met betrekking tot uw navigatie worden opgeslagen in “Cookies”-bestanden die op uw computer, tablet of smartphone zijn geïnstalleerd.

Cookies zijn belangrijk voor de goede werking van een site. Cookies worden gebruikt om inloggegevens op te slaan en een beveiligde verbinding tot stand te brengen, statistieken te verzamelen om de functionaliteit van de site te optimaliseren en inhoud op uw interesses af te stemmen.

Wanneer u onze Site voor het eerst bezoekt, en er mogelijk cookies op uw terminal zijn geïnstalleerd, informeren wij u over het feit dat er cookies worden gebruikt door de Site, door een venster te openen op de bezochte pagina. Onder de voorwaarden van deze informatie kunt u toegang krijgen tot het huidige Handvest en kunt u de cookies accepteren of weigeren.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u, door uw navigatie op de Site voort te zetten wanneer dit venster wordt weergegeven, instemt met het gebruik van cookies op onze Site. U kunt uw cookie-instellingen echter op elk moment wijzigen, zoals hieronder beschreven.

Soorten cookies
Er bestaan verschillende soorten cookies die u, zodra u ze aanvaardt, toegang geven tot een bepaald aantal functies.

De cookies die door het bedrijf EVERECO op zijn Website worden geplaatst:
Dit zijn cookies die door het bedrijf EVERECO op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst, met name met het oog op het surfen op onze site.

Tijdens uw navigatie op onze Site dialogeert uw computer met een server die hem alle gevraagde bronnen verschaft door elke handeling automatisch op te slaan in een specifiek bestand waarin uw computer wordt geïdentificeerd door zijn IP-adres. Uw browser geeft automatisch bepaalde standaardgegevens aan ons door: naast uw IP-adres omvat dit het type browser dat u gebruikt, de functionaliteiten ervan, uw besturingssysteem, de identificatie van sites van derden (Facebook, Twitter, enz.) van waaruit u verbinding hebt gemaakt, evenals de data en tijdstippen waarop u onze sites hebt bezocht.

Aan de hand van deze gegevens, en met name uw IP-adres, kunnen wij u niet met naam identificeren.

De cookies die wij uitgeven stellen ons in staat om :

om de algemene activiteit van onze Site te controleren, om fouten op te sporen en om ervoor te zorgen dat onze Site over de juiste hardwarebronnen beschikt;
om statistieken en volumes op te stellen over het verkeer en het gebruik van de verschillende elementen waaruit onze Site bestaat;
om de presentatie van onze Site aan te passen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, besturingssysteem, enz.)
om het voor u gemakkelijker te maken onze Site te raadplegen door niet bij elk nieuw bezoek dezelfde informatie te hoeven verstrekken of door de inhoud ervan te personaliseren op basis van de voorkeuren of interessegebieden die u eventueel hebt aangegeven;
de ergonomie van de navigatie te verbeteren en de centra van belangstelling van de Internetgebruikers in hun geheel te identificeren.
U bent vrij om deze cookies te aanvaarden of te weigeren. U hoeft alleen maar bepaalde parameters van uw browser aan te passen om cookies te weigeren of om gewaarschuwd te worden in geval van registratie van een cookie op uw computer. U kunt de cookies die op uw computer zijn opgeslagen ook verwijderen, om de informatie die ze bevatten definitief te verwijderen.

Cookies die door derden op onze Site worden geplaatst:
De uitgifte en het gebruik van cookies door derde partijen zijn onderworpen aan het privacybeleid van die derde partijen. Wij informeren u over het doel van de cookies waarvan wij op de hoogte zijn en over de middelen die u ter beschikking staan om keuzes te maken met betrekking tot deze cookies.

Audience measurement cookies:
Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze Site, om:

ons te helpen de doeltreffendheid van de inhoud van onze Site te meten en te bestuderen,
analytische gegevens bij te houden over onze sites en het gebruik dat Gebruikers van onze sites maken,
de diensten van onze sites te verbeteren.
Google Analytics verzamelt informatie over de pagina’s die u bezoekt en de tijd die u daar doorbrengt. Wij verzamelen geen persoonlijke informatie over u.

Wij geven geen toestemming voor het delen of gebruiken van deze gegevens.

U kunt er in de instellingen voor kiezen geen informatie naar de Google Analytics-dienst te sturen.

Levensduur van cookies
In overeenstemming met de geldende regelgeving hebben de op onze Website verzamelde cookies een maximale levensduur van 13 maanden.

Voorkeuren voor cookies beheren
Je hebt verschillende manieren om cookies te beheren. Uw browser kan ook zo worden ingesteld dat hij u inlicht over cookies die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst en u vraagt of u deze al dan niet aanvaardt.

U hebt de mogelijkheid om cookies van geval tot geval te aanvaarden of te weigeren, of om ze systematisch te weigeren. Wij willen u er echter op wijzen dat de instellingen die u eventueel aanbrengt, het surfen op internet kunnen wijzigen en dat de voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten het gebruik van cookies kunnen vereisen. Het plaatsen van cookies zal daarom waarschijnlijk uw toegang tot bepaalde functies van de Site blokkeren. U kunt er op elk moment voor kiezen uw wensen met betrekking tot cookies te wijzigen door de onderstaande procedure te volgen.

De configuratie van elke browser is verschillend. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarmee u kunt nagaan hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

We nemen contact op

Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en twijfels over privacy. U kunt contact opnemen met de klantendienst van COPPER BRANCH door een e-mail te sturen naar serviceclient@copperbranch.fr of door ons een brief te sturen per post naar EVERECO, COPPER BRANCH, service juridique, 103 rue La Fayette, 75010 PARIS.

Bijwerking van het handvest

Wij behouden ons het recht voor dit handvest te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen, rekening houdend met wijzigingen en ontwikkelingen in onze interne praktijken en procedures. Dit laatste zal ervoor zorgen dat zij steeds voldoen aan alle wijzigingen in de Franse en Europese wet- en regelgeving. Wij nodigen u uit dit Handvest regelmatig te raadplegen, voordat er gegevens over u worden verzameld, voor een betere kennis en een beter begrip van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij kunnen u op geregelde tijdstippen vragen uw kennis van dit handvest te valideren.

Datum van bijwerking en laatste actualisering van dit handvest: 1 januari 2021

Lees meer

Voor meer informatie over cookies nodigen wij u uit de website van de CNIL te bezoeken (www.cnil.fr).